Featured Works

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านสุขภาพและออกกำลัง ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

พันธกิจของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. เพิ่มศักยภาพครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเป็นระบบ

2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมและเล่นกีฬาตามความถนัด ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. เพิ่มปัจจัยความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ที่ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล

4. เพิ่มศักยภาพการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ

เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นักเรียนมีสุขภาพดี กีฬาเด่น มีวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ พลศึกษา

 • blog-img

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา
  - ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย
  - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


 • blog-img

  รองหัวหน้าฯ/หลักสูตร

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตการศึกษา

 • เลขานุการและวิชาการ

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - วิทยาศาสตรบันฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  blog-img
 • ที่ปรึกษากลุ่มสาระ

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา

  blog-img
 • blog-img

  แผนงานและพัสดุ

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สุขศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 • blog-img

  การเงินและสารสนเทศ

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สุขศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา
  - การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 • ปฏิคมและอาคารสถานที่

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา
  - ศิลปศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง

  blog-img

โครงสร้างหลักสูตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

การวัดและการประเมินผล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

กิจกรรมของเรา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

our CONTACT US

Sign Up for Email Alerts

send your message