Featured Works

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านสุขภาพและออกกำลัง ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

พันธกิจของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1. เพิ่มศักยภาพครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเป็นระบบ

2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมและเล่นกีฬาตามความถนัด ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. เพิ่มปัจจัยความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ที่ได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล

4. เพิ่มศักยภาพการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ

เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นักเรียนมีสุขภาพดี กีฬาเด่น มีวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

บุคลากรของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ พลศึกษา

 • blog-img

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา
  - ครุศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย
  - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


 • blog-img

  รองหัวหน้าฯ/หลักสูตร

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตการศึกษา

 • blog-img

  แผนงานและพัสดุ

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สุขศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 • blog-img

  การเงินและสารสนเทศ

  ตำแหน่ง ครู
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สุขศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา
  - การศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 • เลขานุการและวิชาการ

  ตำแหน่ง ครู คศ.1
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  - วิทยาศาสตรบันฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  blog-img
 • งานธุรการ/สารสนเทศ

  ตำแหน่ง ครู คศ.1
  วุฒิการศึกษา
  - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สุขศึกษา มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่

  blog-img
 • ปฏิคมและอาคารสถานที่

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา
  - ศิลปศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง

  blog-img

โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น
เวลาเรียน  ชั่วโมง  รายปี
ปีที่  1
ปีที่ 2 
ปีที่ 3 
วิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
วิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
วิชาพื้นฐาน
วิชาเพิ่มเติม
มัธยมศึกษาปีที่  1
80
240
80
240
80
240
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
80
240
80
240
80
240
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
80
240
80
240
80
240
 • วิชาพื้นฐาน


  พ21101 สุขศึกษา1 พ21103 พลศึกษา1
  พ21102 สุขศึกษา2 พ21104 พลศึกษา2
  พ22101 สุขศึกษา3 พ22103 พลศึกษา3
  พ22102 สุขศึกษา4 พ22104 พลศึกษา4
  พ23101 สุขศึกษา5 พ23103 พลศึกษา5
  พ23102 สุขศึกษา6 พ23104 พลศึกษา6

  วิชาเพิ่มเติม


  พ20201  ฟุตบอล พ20202 บาสเกตบอล พ20203  วอลเลย์บอล พ20204 เซปักตะกร้อ พ20205 เทเบิลเทนนิส
  พ20206 เปตอง พ20207 กรีฑา พ20208  ฟุตซอล พ20209 แฮนด์บอล พ20210 เนตบอล
  พ20211 วอลเลย์บอลชายหาด พ20212 แชร์บอล พ20213 แอโรบิคด๊านซ์ พ20214 ลีลาศ พ20215 แบดมินตัน
  พ20216 ว่ายน้ำ พ20217 ตะกร้อลอดห่วง พ20218 กระบี่กระบอง พ20219 มวยไทย พ20220 มวยสากล

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้น
เวลาเรียน  ชั่วโมง  รายปี
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
พื้นฐาน
เพิ่มเติม
มัธยมศึกษาปีที่ 4
20
320
20
240
20
320
20
240
20
320
20
240
มัธยมศึกษาปีที่ 5
20
320
20
240
20
320
20
240
20
320
20
240
มัธยมศึกษาปีที่ 6
20
320
20
240
20
320
20
240
20
320
20
240

 

 • วิชาพื้นฐาน


  พ31101 สุขศึกษา1 พ31102 พลศึกษา1
  พ32101 สุขศึกษา2 พ32102 พลศึกษา2
  พ33101 สุขศึกษา3 พ33102 พลศึกษา3

  วิชาเพิ่มเติม


  พ30201  ชีวิตวัยรุ่น พ30202 บาสเกตบอล พ30203  ฟุตบอล พ30204 วอลเล่ย์บอล พ30205 เทเบิลเทนนิส
  พ30206 เปตอง พ30207 แอโรบิกดานซ์ พ30208  กรีฑาประเภทลู่ พ30209 เซปักตะกร้อ พ30210 ฟุตซอล
  พ30211 กร๊ฑาประเภทลาน พ30212 ลีลาศ พ30213 แบดมินตัน พ30214 วอลเลย์บอลชายหาด พ30215 แฮนด์บอล
  พ30216 แชร์บอล พ30217 ตะกร้อลอดห่วง พ30218 มวยไทย พ30219 เนตบอล พ30220 มวยไทยมวยสากล

 • รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้น
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาพื้นฐาน


  1.
  พ21101
  สุขศึกษา1
  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  2.
  พ21102
  พลศึกษา1
  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  3.
  พ21103 สุขศึกษา2 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  4.
  พ21104 พลศึกษา2 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  5.
  พ22101
  สุขศึกษา3
  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  6.
  พ22102
  พลศึกษา3
  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  7.
  พ22103 สุขศึกษา4 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  8.
  พ22104 พลศึกษา4 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  9.
  พ23101
  สุขศึกษา5
  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  10.
  พ23102
  พลศึกษา5
  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  11.
  พ23103 สุขศึกษา6 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  12.
  พ23104 พลศึกษา6 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์


  รายวิชาเพิ่มเติม


  1.
  พ20201 ชีวิตของเรา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  2.
  พ20202 การสร้างเสริมสุขภาพ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  3.
  พ20203 ฟุตบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  4.
  พ20204 บาสเกตบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  5.
  พ20205 วอลเลย์บอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  6.
  พ20206 เซปัคตะกร้อ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  7.
  พ20207 เทเบิลเทนนิส 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  8.
  พ20208 เปตอง 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  9.
  พ20209 กรีฑา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  10.
  พ20210 ฟุตซอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  11.
  พ20211 วอลเลย์บอลชายหาด 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  12.
  พ20212 แฮนด์บอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  13.
  พ20213 แบดมินตัน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  14.
  พ20214 แชร์บอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  15.
  พ20215 เน็ตบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  16.
  พ20216 กิจกรรมเข้าจังหวะ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  17.
  พ20217 กายบริหารประกอบดนตรี 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  18.
  พ20218 ลีลาศ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  19.
  พ20219 แอโรบิคด๊านซ์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  20.
  พ20220 ว่ายน้ำ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  21.
  พ20221 มวยสากล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  22.
  พ20222 มวลปล้ำ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  23.
  พ20223 กระบี่กระบอง 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  24.
  พ20224 กอล์ฟ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  25.
  พ20225 ตะกร้อลอดห่วง 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  26.
  พ20226 วูซู 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  27.
  พ20227 มวยไทย 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  28.
  พ20228 เทควันโด 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  29.
  พ20229 ยูโด 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  30.
  พ20230 สนุกเกอร์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  31.
  พ20231 ฮ๊อกกี้ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  32.
  พ20232 โปโลน้ำ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  33.
  พ20233 ซอล์ฟบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  34.
  พ20234 รักบี้ฟุตบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  35.
  พ20235 เทนนีส 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาพื้นฐาน


  1.
  พ31101
  สุขศึกษาและสุขศึกษา1
  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  2.
  พ31102 สุขศึกษาและสุขศึกษา2 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  3.
  พ32101 สุขศึกษาและสุขศึกษา3 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  4.
  พ32102 สุขศึกษาและสุขศึกษา4 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  5.
  พ33101 สุขศึกษาและสุขศึกษา5 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  6.
  พ33102 สุขศึกษาและสุขศึกษา6 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์


  รายวิชาเพิ่มเติม


  1.
  พ30201 ชีวิตวัยรุ่น 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  2.
  พ30202 การคุ้มรครองผู้บริโภค 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  3.
  พ30203 ฟุตบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  4.
  พ30204 บาสเกตบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  5.
  พ30205 วอลเลย์บอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  6.
  พ30206 เซปัคตะกร้อ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  7.
  พ30207 เทเบิลเทนนิส 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  8.
  พ30208 เปตอง 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  9.
  พ30209 กรีฑา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  10.
  พ30210 ฟุตซอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  11.
  พ30211 วอลเล่ย์บอลชายหาด 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  12.
  พ30212 แฮนด์บอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  13.
  พ30213 แบดมินตัน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  14.
  พ30214 แชร์บอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  15.
  พ30215 เน็ตบอล 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  16.
  พ30216 กิจกรรมเข้าจังหวะ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  17.
  พ30217 กายบริหารประกอบดนตรี 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  18.
  พ30218 ลีลาศ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  19.
  พ30219 แอโรบิคด๊านซ์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  20.
  พ30220 ว่ายน้ำ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  21.
  พ30221 วูซู 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  22.
  พ30222 มวยปล้ำ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  23.
  พ30223 กระบี่กระบอง 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  24.
  พ30224 กอล็ฟ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  25.
  พ30225 ตะกร้อลอดห่วง 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  26.
  พ30234 เทนนิส 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  27.
  พ30226 มวยไทย 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  28.
  พ30227 เทควันโด 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

การวัดและการประเมินผล

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมของเรา

รองชนะเลิศ บาสเกตบอล 3X3 อายุไม่เกิน 18 ปีชาย

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5) ระหว่างวันที่ 25-30 พย 63

ณ อาคารพลศึกษา ร.ร.พะยาพิทยาคม

รายชื่อ นักเรียน

1. นายรัชชานนท์ บุญญารัตนานุสรณ์

2. นายศุภวิชญ์ กบคำ

3. นายปริญญา เฉลิมพงษ์

4. นายบวรภัค โนจาใจ

ผู้ฝึกสอน นส.ณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์

รวมภาพผลงาน